Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Privacy Policy Edi-Tex bvba

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring lichten we dit toe. Ze gaat in op 17/09/2018 en houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die op 25/05/2018 van kracht werd. We hebben het hier over gegevens van jou als klant, als toekomstige klant of als andere betrokkene.
Editex bvba is als verwerkingsverantwoordelijke gevestigd te 2500 Lier, Ondernemersstraat 3d. Je kan ons telefonisch bereiken (+32(0)3 664 21 64), per mail (info@editex.be) of via de website www.editex.be.
Het ondernemings-/BTW-nummer is 0471.169.481.

Verwerkingsdoeleinden
Editex bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten (naam, adres, telefoonnummer, mailadres en noodzakelijke facturatiegegevens) voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,…), uitvoering van service, profilering (analyse van verkooptransacties met het oog op het bijsturen van de bedrijfsstrategie) en het verzenden van gepersonaliseerde reclame (direct marketing).
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@editex.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Rechtsgronden van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG met name
  • Contractuele basis: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Het gerechtvaardigd belang : noodzakelijk om te kunnen functioneren en ondernemen;
  • Toestemming,
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met een vennootschap in België die postmailings verzorgt. Voor e-mailing wordt gewerkt met het mailingprogramma Mailchimp;
Editex bvba garandeert dat de ontvangers van persoonsgegevens de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van deze gegevens. Zij zullen eveneens conform de AVG moeten werken.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (AVG) met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
 
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar info@editex.be. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).Laden
Laden