Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN EDITEX

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van, met en door EDITEX. De algemene voorwaarden van de medecontractant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs wanneer daarnaar zou verwezen worden bij diens bestelling. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de medecontractant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een koopovereenkomst of de aanvaarding van een levering. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, behoudens wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk voorzien is in de bijzondere voorwaarden.

2. EDITEX behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de medecontractant.

3. Enkel de door EDITEX ondertekende orderbevestiging verbindt EDITEX. Alle prijsoffertes zijn gebaseerd op de lonen en de prijzen van de materialen die gelden op het tijdstip van de opmaak van de offerte. Indien zij wijzigingen ondergaan, kan EDITEX die wijzigingen doorrekenen in de prijs.

4. De medecontractant die zijn bestelling annuleert, is steeds een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan vijfentwintig (25) procent van de waarde van de bestelling.

5. Leveringstermijnen worden in werkdagen, slechts bij benadering uitgedrukt en dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt. In geval van vertraging kan de overeenkomst bijgevolg niet in het nadeel van EDITEX worden ontbonden, noch kan er in dat geval van EDITEX enige schadevergoeding worden gevorderd.

6. Wanneer EDITEX ten gevolge van overmacht (artikel 1148 B.W.), staking, lock-out, ramp e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst naar behoren uit te voeren, behoudt EDITEX zich het recht voor om een einde aan te maken aan de overeenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te kunnen zijn.

7. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de medecontractant heeft EDITEX het recht verdere leveringen onmiddellijk stop te zetten en zowel voor het geheel als voor het nog uit te voeren gedeelte de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van EDITEX op een aanvullende schadevergoeding.

8. De goederen worden verondersteld in onze magazijnen in ontvangst te zijn genomen, gecontroleerd op hun conformiteit en aanvaard. De levering gebeurt EX WORKS (INCOTERMS 2010).

9. EDITEX is niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken die niet aangetekend worden gesignaleerd binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop ze konden zijn opgemerkt. De contractuele aansprakelijkheid van EDITEX is beperkt tot de waarde van de overeenkomst (excl. BTW). De buitencontractuele aansprakelijkheid van EDITEX is beperkt tot het bedrag van tussenkomst van haar verzekeraar.

10. Protest tegen een factuur moet omstandig gemotiveerd per aangetekende post aan EDITEX worden verzonden uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na de verzenddatum.

11. De facturen van EDITEX zijn betaalbaar op het adres van haar maatschappelijke zetel binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling door de medecontractant, is deze van rechtswege een verwijlsinterest van tien (10) procent verschuldigd aan EDITEX, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan tien (10) procent van het totaal factuurbedrag, met een minimum van 125 euro per onbetaalde factuur.

12. Bij gebrek aan tijdige betaling door de medecontractant worden alle andere eventuele niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar. In dat geval heeft EDITEX tevens het recht om na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding:
       - hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen;
       - hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging éénzijdig te ontbinden.

13. Zolang EDITEX niet integraal is betaald, blijven de goederen uitsluitend haar eigendom.

14. De contractuele relaties tussen de partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter van Lier bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van EDITEX om de medecontractant te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de plaats alwaar de verbintenis dient nagekomen te worden.
Laden
Laden